Fiscaal advies

Tax Globalizers biedt belastingadvies aan organisaties en hun internationaal opererende werknemers. De fiscale diensten omvatten planning en advies op het gebied van loon- en inkomstenbelasting.

Er is een goede kans dat werknemers met een niet Nederlandse nationaliteit die bij u in dienst zijn getreden gebruik kunnen maken van een bijzondere Nederlandse belastingfaciliteit. Deze faciliteit is beschikbaar voor werknemers die door een in Nederland gevestigde werkgever zijn aangeworven vanuit het buitenland (dan wel beschikbaar is voor werknemers die door een buitenlandse werkgever tijdelijk zijn uitgezonden naar Nederland).

Deze bijzondere regeling staat bekend als de 30% regeling. Werknemers die de 30% regeling met succes hebben aangevraagd kunnen een maximale belastingvrije vergoeding ontvangen van 30% van het overeengekomen brutoloon. De belastingvrije vergoeding is bedoeld om de zogenaamde extraterritoriale uitgaven van uit het buitenland afkomstige werknemers te dekken.

Tax Globalizers kan uw 30% aanvraag indienen namens de werkgever en werknemer. Tax Globalizers ontvangt veelal een positieve beslissing van de Nederlandse belastingautoriteiten binnen 2 tot 3 weken nadat het verzoek om toepassing van de 30% regeling is ingediend.

Tax Globalizers helpt werknemers ook bij het opstellen en indienen van hun jaarlijkse Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Wij helpen onze cliënten ook bij het opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting in het buitenland. Assistentie bij het verzorgen van een aangifte in het buitenland doet zich veelal voor indien een (voormalige) inwoner van Nederland is geëmigreerd (of door zijn werkgever voor langere tijd is uitgezonden om in dat andere land werkzaamheden te verrichten).

Ook doet zich vaak de situatie voor dat een werknemer belastingplichtig is in zijn woonland en in zijn werkland.

Neem contact op met Tax Globalizers via indien u of uw werknemers (en/of hun gezinsleden) belastingadvies nodig hebben.

30% regeling check

Check gratis of u in aanmerking komt voor de 30% regeling.